SPLINTERED REALITIES

RIXC Art Science Festival and Renewable Futures Conference

Sabīne Šnē

25.08.2022.

Grey Gold, Black Lakes, White Latex

2022, three prints (digital drawing, paper)

There are seventeen rare-earth elements in the periodic table. They are metallic minerals that can be found in the Earth’s crust and are widely used in the manufacturing of various technologies, for example, computers, phones, hybrid cars, internet cables, etc. In his book A Geology of Media, new media theorist Jussi Parikka suggests to think of technologies as extensions of Earth. Everyone who uses technology also uses minerals – they provide communication, cloud accounts, movement, and progress towards more nature-friendly industries (and they are the reason why this artwork exists). The extraction of rare-earth minerals for manufacturing the technologies is an infrastructure which transforms the Earth, shapes the economy, changes lifestyles, and exploits resources.

Sabīne Šnē

Pelēks zelts, melni ezeri, balts latekss

2022, trīs izdrukas (digitāls zīmējums, papīrs)
Periodiskajā tabulā atrodas septiņpadsmit retzemju elementi. Tie ir Zemes garozā esošie metālus saturošie minerāli, kas tiek plaši izmantoti dažādu tehnoloģiju ražošanā, piemēram, datoros, telefonos, hibrīdauto, interneta kabeļos u.c. Jauno mediju teorētiķis Jusi Parika grāmatā “Mediju ģeoloģija” aicina uz tehnoloģijām skatīties kā uz Zemes paplašinājumiem un pagarinājumiem. Katrs, kurš lieto tehnoloģijas, izmanto minerālus – tie nodrošina komunikāciju, mākoņu kontus, pārvietošanos un virzību uz dabai draudzīgākām industrijām (tie, protams, nodrošināja arī šī darba tapšanu). Tehnoloģiju ražošanai nepieciešamā izejvielu ieguve ir infrastruktūra, kas pārveido Zemi, veido ekonomiku, maina dzīvesveidus un ekspluatē resursus.