SPLINTERED REALITIES

RIXC Art Science Festival and Renewable Futures Conference

Allison Stewart

25.08.2022.

Allison Stewart

Bug Out Bag

2014-2016, pigment print

Earthquakes.  Superstorms.  War.  Martial Law.  The Rapture. The Zombie Apocalypse.  The Bug Out Bag contains the essentials needed to sustain life for 72 hours, or to possibly begin a new civilization.  Each bag becomes a portrait of its owner, showing us their fears in the face of environmental and political change.  While traveling America, the artist has met veterans, self-subscribed Preppers who live “off grid”, a public school teacher, and a man who will sell your cat a Bug out Bag for $90. Most are community minded but some are fiercely independent. At its most extreme, the new self-reliant American no longer experiences transcendence in nature, but instead, escapes to nature in an effort to hoard and protect their property.  Living off the grid has become a capitalist enterprise, banking on the fears and desires for stability.

Alisone Stjuarte

Izdzīvošanas soma

2014-2016, pigmenta druka

Zemestrīces. Viesuļvētras. Karš. Kara likumi. “Aizraušana” debesu valstībā. Zombiju apokalipse. Izdzīvošanas somā atrodas pirmās nepieciešamības lietas, kas ir nepieciešamas izdzīvošanai 72 stundām vai pat varbūt padarītu iespējamu jaunas civilizācijas aizsākšanu. Katra soma veido sava īpašnieka portretu, parādot mums ar kādām bailēm viņi sastopas klimata un politisko pārmaiņu laikā. Ceļojot pa ASV, māksliniece ir sastapusi veterānus, pašpasludinātus izdzīvotājus, kas dzīvo “prom no civilizācijas”, vidusskolas skolotāju, kā arī vīru, kas piedāvā iegādāties Izdzīvošanas somu savam kaķim $90 vērtībā. Lielākā daļa no viņiem ir kolektīvi domājoši, kamēr daļa ir individuālisti. Ekstrēmākajos variantos, jaunie, neatkarīgie amerikāņi vairs neizmanto dabu, lai tur piedzīvotu transcenci, bet izmanto dabu, kā vietu kur izbēgt, lai uzkrātu un aizsargātu sev piederošās lietas. Dzīvošana prom no civilizācijas, ir kļuvusi par kapitālisma peļņas avotu, izmantojot mūsu bailes un vēlmi pēc stabilitātes.

PBJ’s Bug Out Bag

2016, pigment print

PBJ lives in Georgia and their bag includes signal flares, maps, a compass, a first aid kit, tampons, fishing gear, a large mouse-trap, tools, GU energy gels, and several types of cord.

PBJ izdzīvošanas soma

2016,  pigmenta druka

PBJ dzīvo Džordžijas štatā. PBJ somā atrodas signālraķetes, kartes, kompass, pirmās palīdzības komplekts, tamponi, makšķerēšanas rīki, liels peļu slazds, instrumenti, GU Energy želejas un vairāku veidu auklas.

Pet Pack for Cat $90

2015, pigment print

The Pet Pac for a Cat retails for $90.00 and includes a bag for pet records, food, bowls, water, a collar with bells, a portable litter box, a trowel, a pet first aid kit, and toys.

Mīluļa komplekts kaķim $90

2015, pigmenta druka

Mīluļa komplekts kaķim maksā $90.00 un tas sastāv no somas, kur glabāt mīluļa dokumentus, barību, bļodas, ūdeni, kaklasiksnu ar zvaniņiem, pārvietojamu kaķu tualeti, dvieli, mīluļa pirmās palīdzības komplektu un rotaļlietas.

Sam’s Bug Out Bag

2014, pigment print

Sam is a dad in California and his bag includes a variety of foods, walkie talkies and radio for communication, a deck of cards, and wine, which Sam heard counteracts the effects of radiation poisoning.

Sema izdzīvošanas soma

2014, pigmenta druka

Sems ir ģimenes tēvs Kalifornijā un viņa somā atrodas dažādi ēdieni, rācijas, radio saziņai, kāršu kava, kā arī vīns, par ko Sems ir dzirdējis, ka tas neitralizē radiācijas saindēšanās sekas.

Mike’s Bug Out Bag

2015, pigment print

Mike lives in Texas.  His bag contains only Tequila & Phenobarbital.  His plan is to find a shady tree and escape the Apocalypse entirely.

Maika izdzīvošanas soma

2015,  arhīva pigmenta druka

Maiks dzīvo Teksasā. Viņa somā atrodas tikai tekila un fenobarbitāls. Viņa plāns ir atrast ēnainu koku un pilnībā izbēgt no apokalipses.

Jeff’s Go Bag

2014, pigment print

Jeff’s Go Bag includes a bulletproof vest, a gas mask, and a bulletproof helmet.  It was designed to get him to his car, where he had guns, knives, an axe, camping gear, water, and food.  He also had property off grid where he would bug out to when SHTF (shit hits the fan).  

Džefa ārkārtas gadījumu soma

2014, pigmenta druka

Džefa ārkārtas gadījumu somā atrodas ložu necaurlaidīga bruņuveste, gāzmaska un ložu necaurlaidīga ķivere. Somā atrodas viss nepieciešamais, lai viņš nokļūtu līdz savai mašīnai, kur atrodas pistoles, naži, cirvis, kempinga piederumi, ūdens un pārtika. Viņam pieder arī īpašums prom no civilizācijas, kur aizbēgt, kad SHTF (shit hits the fan).  

MM’s Bug Out Bag

2015, pigment print

MM is a veteran and his bag includes several weapons, hand tooled knives given to him by a fellow soldier in Afghanistan, three pairs of socks, waterproof paper and pens, an extra phone, instant coffee packets, marijuana, a beer, and a cigar.

MM izdzīvošanas soma

2015,  pigmenta druka

MM ir kara veterāns un viņa somā atrodas vairāki ieroči, paštaisīti naži, ko viņam uzdāvināja karavīrs Afganistānā, trīs zeķu pāri, ūdensnecaurlaidīgs papīrs un pildspalvas, rezerves tālrunis, ātri pagatavojamās kafijas iepakojumi, marihuāna, alus un cigārs.

Daisy’s Bug Out Bag

2016, pigment print

Daisy is a trained Disaster Dog.  She is trained to help her family in emergency situations, including search and rescue.  She carries supplies for herself as well as for her family.  The bag includes the book Family Disaster Dogs, written by her trainer Amber Higgens.

Deizijas izdzīvošanas soma

2016, pigmenta druka

Deizija ir trenēts ārkārtas gadījumu suns. Viņa ir trenēta palīdzēt savai ģimenei ārkartas gadījumu laikā, to skaitā palīdzēt meklēšanā un glābšanā. Viņa pārnēsā krājumus gan sev, gan savai ģimenei. Izdzīvošanas somā atrodas arī grāmata “Ģimenes ārkārtas gadījumu suņi”, ko ir sarakstījusi Deizijas trenere Ambera Higensa.