SPLINTERED REALITIES

RIXC Art Science Festival and Renewable Futures Conference

Jurģis Peters

25.08.2022.

Alternative Realities

2022, installation

Seeing the Russian military invasion in Ukraine, it is clear that the inaccessibility of objective information and outright misinformation has caused a large part of Russian citizens and their supporters elsewhere in the world to live in an alternative reality, where, referring to Orvel, 2 +2 = 5, and Russian army troops are liberators. It is similar to the situation of the Russian army soldiers themselves – when going to war (at least during its beginning stages) they either did not realize the true geopolitical situation or believed in an alternative reality, created by the misinformation narrative. Alternative Realities is an installation that consists of found images of fallen Russian army soldiers. Referring to the usage of various algorithms in disseminating misinformation, the artist has used machine learning tools to delete the soldiers from these images.

Jurģis Peters

Alternatīvās realitātes

2022, instalācija
Apskatot Krievijas īstenoto militāro iebrukumu Ukrainā, ir skaidrs, ka objektīvas informācijas nepiejamība un klaja dezinformācija, lielai daļai Krievijas iedzīvotāju un tās atbalstītāju citviet pasaulē, liek dzīvot alternatīvā realitāte, kur, atsaucoties uz Orvelu, 2 + 2 = 5, un kur Krievijas armijas karaspēks ir atbrīvotāju  lomā. Līdzīgi ir arī ar daļu no pašiem Krievijas armijas karavīriem – dodoties karā (vismaz tā sākotnējā posmā), tie vai nu neapzinājās patieso ģeopolitisko situāciju, vai arī ticēja šai alternatīvajai realitātei, kuru ir izveidojis dezinformācijas naratīvs. Alternatīvās realitātes ir instalācija, kas sastāv no atrastiem attēliem ar kritušajiem Krievijas armijas karavīriem. Atsaucoties uz dažādu algoritmu iesaisti dezinformācijas izplatībā, mākslinieks ir izmantojis mašīnmācīšanās rīkus, lai no šiem attēliem izdzēstu pašus karavīrus.